رزومه اعضای هیئت مدیره سال 97

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

رئیس هیات مدیره: رامین حیدری فاروقی

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

نائب رئیس: علیرضا حسینی

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

خزانه دار: سام کلانتری

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

دبیر: محمد شکیبانیا

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

عضو اصلی: محمد صوفی

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

عضو الالبدل: محسن رمضان زاده